1. Өндөр өгөөжтэй 
Бусад санхүүгийн хэрэгслүүдээс илүү өгөөж өндөр 

2. Хугацаанаасаа өмнө хөрвөх чадвартай 
Бондын хугацаа дуусахыг заавал хүлээж суух шаардлагагүй бөгөөд бондод байршуулсан хугацаагаараа хүүг тооцуулаад оруулсан мөнгөө буцаагаад авч болно. 

3. Ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдсан 
Дотоодын хөрөнгийн бирж дээр ам.доллараар гарч байгаа учраас ханшийн уналтанд өртөхгүй. 

4. 50% хувь бага татвартай
Татварын шинэ хуулиар нээлттэй бондын хувьд арван хувь биш таван хувийн татвар авна.