Хувьцааны санхүүжилт

  • Үнэт цаасыг анх удаа нийтэд санал болгох (IPO)
  • Үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд санал болгох
  • Нэмэлт хувьцаа гаргах (FPO)