Өрийн бичгийн санхүүжилт

  • Засгийн газрын бонд
  • Компанийн бонд
  • Хөрвөх бонд
  • Хоёрдогч өглөг
  • Хамтын санхүүжилтийн зээл, зээлийн шугам
  • Өрийн бусад хэрэгсэл