Бусад үйлчилгээ

  • Санхүүжилтийн стратеги
  • Санхүүгийн төлөвлөлт, төлөвлөгөө
  • Бизнес төлөвлөгөө, үнэлгээ
  • Төслийн зөвлөх
  • Хувьцаат компанийн ил тод, нээлттэй байдал, тайлагнал, сайн засаглал
  • Хувьцаат компанид тавигдах шаардлага, түүний хэрэгжилт
  • Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах